Atelje za restauraciju ikona, slika, duboreza i pozlate

Restauracija i konzervacija

Restauracija i konzervacija slika, ikona, duboreza i pozlate su osnovne delatnosti Umetničke radionice „Rest Art“.

Osnovna zadatak konzervacije i restauracije je zaštita kulturnog nasleđa za potrebe sadašnjih i budućih generacija. Kada govorimo o restauraciji i konzervaciji, govorimo o procesu rekostrukcije – popravke – slike ili ikone, u bolje – a ako je moguće i potrebno – u prvobitno stanje. Taj proces često može biti veoma složen i zavisi od brojnih faktora – od materijala na kojem je slika, tj. ikona, rađena, od starosti dela, od toga da li je već rađena rekonstrukcija, u kakvim uslovima je delo čuvano, i brojnih drugih.

Sam proces popravke, kada su u pitanju privatne kolekcije, počinje pozivom klijenta. Kada nam se klijent javi, razgovaramo o delu koje bi trebalo sanirati, i dogovaramo se o sledećim koracima, a sledeći koraci su analiza, konzervacija i restauracija.

Svakom od ovih koraka pristupamo profesionalno, te sprovodimo radove koji obuhvataju strateško planiranje, dijagnostička ispitivanja, sastavljanje planova konzervacije i određivanje uslova za izvođenje tretmana, preventivnu zaštitu, konzervatorsko-restauratorske tretmane, i vođenje dokumentacije o rezutatima ispitivanja i svim preduzetim merama.

CENA RESTAURACIJE I KONZERVACIJE

Cena restauracije i konzervacije zavisi od stanja umetničkog dela i od složenosti zahteva klijenta.

Koliko će koštati proces rekonstrukcije dela, može se reći tek nakon izvršene analize postojećeg stanja jer od zatečenog stanja (kolika su i kakva oštećenja, da li je bilo prethodnih intervencija) i zahteva klijenta zavisi koliko će biti složen i zahtevan postupak rekostrukcije predmeta.

Ukoliko se interesujete za rekonstukciju nekog dela iz vaše privatne kolekcije, najbolje bi bilo da nam se javite. Nakon upoznavanja sa predmetom rekonstrukcije, moći ćemo da vam damo procenu cene restauracije i konzervacije.

PRIMERI RESTAURACIJE I KONZERVACIJE

U našoj Galeriji ćete naći primere različitih procesa restauracije slika na platni ili drvetu, počevši od stanja pre bilo kakvih radova, sa ponekim detaljima, preko saniranja oštećenja, čišćenja, retuša, do završne faze restauracije.